Kwerendy na potrzeby prywatne

Archiwum na pisemne zlecenie przeprowadza odpłatne poszukiwania dokumentów dotyczących genealogii rodziny zleceniodawcy, niezbędnych mu dokumentów prawnych lub też określonego tematu naukowego.

Po uzyskaniu danych o rodzaju poszukiwanych dokumentów oraz zakresie rzeczowym i chronologicznym akt, w których mają zostać przeprowadzone poszukiwania Archiwum ustali szczegółowy kosztorys wstępny.

Wpłaty z tytułu wszelkich kwerend (poza kwerendami osobowo-płacowymi) oraz za wykonywanie usług reprograficznych mogą być wpłacone wyłącznie na konto:

65 1010 1078 0020 4622 3100 0000 NBP O/O Bydgoszcz

Dla kwerend zagranicznych płaconych w obcej walucie (płatności transgraniczne) należy posługiwać się międzynarodowym identyfikatorem rachunku bankowego IBAN (International Bank Account Number) oraz międzynarodowym identyfikatorem banku BIC (Bank Identyfication Code).

Istnieje możliwość wnoszenia należności w Euro lub w Dolarach USA przelewem na rachunek bankowy Archiwum – wg. średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązujacego w dniu złożenia zamówienia.

Nasz numer rachunku bankowego w formacie IBAN wraz z kodem BIC ma następującą postać:

SWIFT CODE: NBPL PLPW
IBAN: PL 65 1010 1078 0020 4622 3100 0000

Wpłaty dotyczące sporządzania kopii lub odpisu z przechowywanej dokumentacji na podstawie tych umów należy dokonywać na konto:

Narodowy Bank Polski o/o Bydgoszcz 65 1010 1078 0020 4622 3100 0000

Dokładny cennik wraz z obszernymi wyjaśnieniami stanowi załącznik (BIP) do Zarządzenia Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu nr.: 3/2020 z dnia 27.04.2020 r.”