Poszukiwanie informacji na potrzeby prywatne

Archiwum na pisemne zlecenie w dowolnej formie przeprowadza odpłatne poszukiwania dokumentów dotyczących:

  • genealogii rodziny zleceniodawcy,
  • dokumentów prawnych, sądowych, osobowo-płacowych,
  • określonego tematu naukowego.

By rozpocząć poszukiwania, będziesz musiał określić:

  • rodzaj poszukiwanych dokumentów,
  • czego poszukiwane dokumenty dotyczą,
  • w jakim okresie czasu mogły one powstać.

Archiwista na podstawie tych informacji ustali szczegółowy kosztorys wstępny i przedstawi ci go do akceptacji. Po otrzymaniu zgody przystąpimy do poszukiwań i w przypadku odnalezienia oczekiwanych przez Ciebie informacji powiadomimy Cię o tym. Po uregulowaniu należności przedstawimy wyniki poszukiwań i dostarczymy kopie dokumentów.

Prosimy o maksymalnie szczegółowe podanie posiadanych informacji, które ułatwią nasze poszukiwania. Zastrzegamy, że w przypadku zbyt rozległych poszukiwań Archiwum może nie podjąć się przeprowadzenia kwerendy.

Kopie dokumentów możemy wysłać w postaci kserokopii lub elektronicznie (poprzez e-mail lub specjalny link z paczką plików do pobrania).

Konto dla wpłat w złotych polskich

Wpłaty z tytułu wszelkich kwerend (poza kwerendami osobowo-płacowymi) oraz za wykonywanie usług reprograficznych mogą być wpłacone wyłącznie na konto

65 1010 1078 0020 4622 3100 0000

Konto dla wpłat w walutach obcych

Dla kwerend zagranicznych płaconych w obcej walucie (płatności transgraniczne) należy posługiwać się międzynarodowym identyfikatorem rachunku bankowego IBAN (International Bank Account Number) oraz międzynarodowym identyfikatorem banku BIC (Bank Identyfication Code). Istnieje możliwość wnoszenia należności w Euro lub w Dolarach USA przelewem na rachunek bankowy Archiwum – wg. średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

Nasz numer rachunku bankowego w formacie IBAN wraz z kodem BIC ma następującą postać:

SWIFT CODE: NBPL PLPW
IBAN: PL 65 1010 1078 0020 4622 3100 0000

Cennik

Wyszukiwanie informacji przez archiwistów jest usługą odpłatną, a jej koszt jest ustalany według cennika wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu nr.: 3/20 z dnia 27.04.2020 r.

Scroll to Top