Poszukiwanie informacji na potrzeby administracyjne

Archiwum, zgodnie z postanowieniami art. 217 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, na podstawie zachowanych akt wydaje odpisy dokumentów i zaświadczenia, jeżeli:

  • Urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa.
  • Osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Przy wydawaniu odpisów i zaświadczeń obowiązują opłaty skarbowe, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 246, poz. 1804). Opłatę skarbową petent powinien wpłacić do kasy lub na konto organu podatkowego (prezydenta miasta, burmistrza, wójta).

W przypadku Archiwum Państwowego w Toruniu jest to Urząd Miejski w Toruniu. Wpłat dokonywać można w kasach znajdujących się w siedzibach Urzędu Miejskiego w Toruniu przy ul. Batorego lub ul. Grudziądzkiej

Wpłat można dokonywać na numer rachunku:

37 1160 2202 0000 0000 8344 0799


Nie pobieramy opłat za podania i załączników do podań. Petent powinien wnieść opłatę skarbową w momencie dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłata skarbowa będzie zwracana (na wniosek zainteresowanego) w przypadku, kiedy – mimo jej zapłacenia – czynność urzędowa nie zostanie wykonana lub nie zostanie wydane zaświadczenie.

Zgodnie z cennikiem (str. 8 załącznika do ustawy) wydanie zaświadczenia kosztuje 26 zł, a uwierzytelnienie jednej strony 5 zł. Wniesienie opłaty skarbowej nie wyklucza pobrania przez Archiwum opłat za usługi archiwalne określone w zarządzeniu nr 3/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu w sprawie zasad świadczenia usług archiwalnych.

Cennik

Wyszukiwanie informacji przez archiwistów jest usługą odpłatną a jej koszt jest ustalany według cennika wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu nr.: 3/20 z dnia 27.04.2020 r.

Scroll to Top