Dokumentacja pracownicza

Zgodnie z przepisami dokumentację potrzebną do ustalenia wymiaru emerytury czy renty ma obowiązek przechowywać zakład pracy. Niekiedy jednak dany zakład pracy nie istnieje.

W przypadku zakładów państwowych, należy zwrócić się wtedy do jego sukcesora, który kontynuuje jego działalność. W przypadku braku sukcesora należy zwrócić się do właściwego organu administracji państwowej.

W przypadku spółdzielni to jej likwidator powinien przekazać akta związkowi rewizyjnemu, do którego należała dana spółdzielnia. Jeżeli jednak związek taki nie istnieje należy zwrócić się do Krajowej Rady Spółdzielczej. Może ona wskazać innego przechowawcę tej dokumentacji.

Likwidator jednostki lub syndyk masy upadłościowej ma obowiązek poinformować o upadku właściwy terytorialnie sąd rejonowy (Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Młodzieżowa 31, tel. 056 61-05-864) lub inny organ prowadzący rejestr działalności gospodarczej oraz urząd skarbowy.

Możesz także samodzielnie poszukać miejsca przechowywania tych akt na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

W razie potrzeby skontaktować możesz się z “Specjalistą ds. dokumentacji osobowo-płacowej” panem mgr Łukaszem Roszczynialskim tel.: (0-48) (56) 654-84-41 wew 23.

Informacji o miejscach przechowywania dokumentacji pracowniczej udziela także Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej, Oddział Informacji i Udostępniania, adres: 05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1, skr. poczt. 164. Telefon (022) 724 78 72, fax (022) 724 82 61 wewn. 400

Z powodu nasilających się trudności w uzyskaniu przez byłych pracowników nieistniejących zakładów pracy, dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie oraz otrzymywane wynagrodzenie, Archiwum Państwowe w Toruniu jest gotowe podjąć współpracę z przechowawcami dokumentacji osobowo-płacowej, którzy nie mają uprawnień do prowadzenia działalności przechowalniczej. Współpraca ta miałaby polegać na udzieleniu pomocy w podjęciu kursów kancelaryjno-archiwalnych, których ukończenie potwierdzane byłoby zaświadczeniem, uznawanym przy rejestracji działalności przechowalni, a także w nabyciu wymaganej praktyki zawodowej.

W związku z tym, przechowawcy dokumentacji kadrowej i płacowej, którzy nie uzyskali jeszcze wpisu do rejestrów prowadzonych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego , proszeni są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem Archiwum Państwowego w Toruniu, zajmującym się tą sprawą p. Łukaszem Roszczynialskim (tel. 56 654-84-41 wew. 23, mail: ).

Scroll to Top