Cennik za usługi archiwalne

Wyciąg z załącznika do Zarządzenia nr 3/2020
Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Znak sprawy: DAP.0201.5.2020

Reprodukcje

 1. kserokopie z oryginału lub wydruk kopii cyfrowej:
 • monochromatyczne:
  • format A4 – 1,00 zł
  • format A3 – 1,50 zł
 • wydruki wielobarwne:
  • format A4 – 3,00 zł
  • format A3 – 4,00 zł
 1. fotografowanie
 • wykonanie fotografii cyfrowej do wielkości formatu A3:
  • rozdzielczości 300 ppi – 2,00 zł 
  • rozdzielczości 600 ppi – 3,00 zł
 • wykonanie fotografii cyfrowej  od formatu A3 do A1:
  • rozdzielczości do 300 ppi – 10,00 zł 
 1. skanowanie 
 • wykonanie skanu do wielkości formatu A3:
  • rozdzielczości 300 ppi – 2,00 zł 
  • rozdzielczości 600 ppi – 3,00 zł
 • wykonanie skanu od formatu A3 do A1:
  • rozdzielczości  do 300 ppi – 10,00 zł 

Wykonanie kopii z kopii cyfrowej jest bezpłatne.

Odpisy i wypisy:

(Ceny dotyczą każdej rozpoczętej strony w standardzie 1800 znaków ze spacjami)

 • z dokumentów w języku polskim:
  • odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu – 20,00 zł
  • odpisy (wypisy) z rękopisu – 30,00 zł
 • z dokumentów w języku obcym:
  • odpisy (wypisy) z druku lub maszynopisu – 30,00 zł
  • odpisy (wypisy) z rękopisu – 40,00 zł

Informacja archiwalna

(wyszukiwanie informacji i danych, kwerendy z materiałów archiwalnych za każde rozpoczęte 0,5 h)

 • z dokumentów w języku polskim:
  • z druku lub maszynopisu – 20,00 zł
  • z rękopisu – 30,00 zł
 • z dokumentów w języku obcym:
  • z druku lub maszynopisu – 30,00 zł
  • z rękopisu – 40,00 zł

Wyszukiwanie informacji i danych, kwerendy osobowo – płacowe:

 • wykonanie odpisu ze świadectwa pracy – 20,00 zł
 • wykonanie kserokopii świadectwa pracy – 10,00 zł
 • wykonanie 1 kserokopii z dokumentacji osobowo – płacowej:
  • format A4 – 1,00 zł
  • format A3 – 1,50 zł
 • wykonanie rocznych wyciągów z list płac – 2 ,00 zł
 1. Reprodukcje dostarczane są: 
 • w postaci papierowej poprzez:
  • pocztę tradycyjną 
  • odbiór osobisty,
  • w postaci cyfrowej poprzez:
 • pocztę elektroniczną
 • udostępnienie linku do serwera Archiwum
 • nagranie na nośnik Zamawiającego usługę,

Za dostarczenie w inny sposób niż podane wyżej pobierane są opłaty:

wysyłka pocztą tradycyjną w postaci paczki – w wysokości kosztu nadania paczki

nagranie kopii cyfrowej na nośnik Archiwum – 2,00 zł.

Dopuszczalne jest wykonywanie przez Archiwum Państwowe w Toruniu innych usług nie wymienionych w Cenniku, nie przekraczających zakresu działania Archiwum określonego w Statucie lub usług wymienionych w Cenniku w sposób niestandardowy na specjalne zamówienie. Dla wykonania takich usług niezbędne jest określenie zakresu prac oraz ceny w umowie, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Cennika.

Cennik wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020 r.

Treść zarządzenia wprowadzającego cennik wraz załącznikami

Scroll to Top