Deklaracja Dostępności Archiwum Państwowego w Toruniu

Archiwum Państwowe w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.torun.ap.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego w domenie gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 8 kwietnia 2019
Data ostatniej dużej aktualizacji: 15 września 2021

Status pod względem zgodności

Analiza:

Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, dostępnego pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ . Strona zdobyła 99.96 punktów na 100 możliwych.

Wnioski:

Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Korekt wymagają powtarzające się znaczniki ID oraz nieprawidłowe opisy alternatywne zamieszczonych grafik.

Oświadczenie sporządzono dnia 15 marca 2023 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Artur Nogaj, .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 56 622 47 54 wew. 22.

Na adres:  można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Archiwum Państwowe zajmuje trzy budynki, w których możliwe jest załatwianie spraw przez osoby zainteresowane:

  • przy pl. Rapackiego 4 w Toruniu,
  • przy ul. Idzikowskiego 6c w Toruniu,
  • przy ul. Ks. Skorupki 4 we Włocławku.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

Centrala przy Placu Rapackiego 4

W budynku centrali Archiwum Państwowego w Toruniu, poza czytelnią z najcenniejszymi materiałami archiwalnymi, znajduje się administracja urzędu oraz pracownicy merytoryczni Oddziału II i III. Główne drzwi zlokalizowane są od Pl. Rapackiego. Żeby dostać się do głównych drzwi budynku nie trzeba pokonać żadnych stopni. Drzwi główne otwierane są ręcznie. Za drzwiami głównymi znajduje się korytarz prowadzący do toalety przystosowanej dla niepełnosprawnych oraz kolejnych drzwi prowadzących na klatkę schodową łączącą dwa piętra budynku. Na parterze dostępna jest kancelaria, gdzie osoby zainteresowane mogą składać pisma i prosić o podanie potrzebnych informacji. Na drugim piętrze znajduje się czytelnia, gdzie można skorzystać ze zbiorów Archiwum.

Wejście do budynku administracyjnego może sprawiać kłopoty osobom na wózkach. Jednym z utrudnień są ciężkie drewniane drzwi.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
W budynku mieszczącym biura znajdują się schody. Nie ma wind. Korytarze są wystarczająco szerokie, by można było swobodnie poruszać się na wózku. Poszczególne piętra budynku administracyjnego nie są dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Przejście do toalety na parterze zostało wyposażone w pochylnię z poręczami. W budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna. W budynku nie ma informacji głosowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Archiwum nie posiada własnego parkingu, dostępne są natomiast płatne miejsca parkingowe z przewidzianymi dwoma miejscami dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Archiwum Państwowe w Toruniu jest przychylne osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku:
W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość kontaktu z pracownikiem merytorycznym na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Dane teleadresowe budynku:
Archiwum Państwowe w Toruniu
pl. Rapackiego 4
87-100 Toruń
tel.: 56 6224754

Oddział I, II i III przy ul. Idzikowskiego 6c

W budynku Oddziału I, II i III Archiwum Państwowego w Toruniu mieści się czytelnia do pracy z materiałami archiwalnymi (od XIX wieku) oraz kierownicy i pracownicy merytoryczni Oddziałów I, II i III. Główne drzwi zlokalizowane są od ul. Hallera. Żeby dostać się do głównych drzwi budynku nie trzeba pokonywać żadnych stopni. Drzwi główne otwierane są ręcznie. Za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap prowadzący do dwóch pomieszczeń, z czego jedno jest dostępne dla użytkowników czytelni. Na parterze znajduje się toaleta nieprzystosowana dla niepełnosprawnych.

Wejście do budynku może sprawiać kłopoty osobom na wózkach. Jednym z utrudnień są ciężkie stalowe drzwi z samozamykaczem oraz mała ilość miejsca w wiatrołapie, przedzielonym dodatkowo kratą stalową.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
W budynku mieszczącym biura znajdują się schody. Nie ma wind. Korytarze są wystarczająco szerokie, by można było swobodnie poruszać się na wózku. Poszczególne piętra budynku nie są dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Budynek nie posiada odpowiednich dostosowań dla osób niepełnosprawnych np. pochylni, platform. W budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna. W budynku nie ma informacji głosowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Archiwum nie posiada własnego parkingu. Dostępny jest parking obok budynku Archiwum, bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Archiwum Państwowe w Toruniu jest przychylne osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Brak możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku:
W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Dane teleadresowe budynku:
Archiwum Państwowe w Toruniu, Oddział I, II i III
ul. Idzikowskiego 6c
87-100 Toruń
tel.: 56 6548441

Oddział we Włocławku

W budynku Oddziału we Włocławku mieści się czytelnia do pracy z materiałami archiwalnymi oraz punkt kancelaryjny. Główne drzwi zlokalizowane są od ul. Skorupki. Archiwum posiada własny wolny plac przed budynkiem, gdzie mogą parkować samochody. Nie ma jednak wyznaczonych miejsc parkingowych. Żeby dostać się do głównych drzwi budynku, nie trzeba pokonywać żadnych stopni. Drzwi główne otwierane są ręcznie. Za drzwiami głównymi znajduje się klatka schodowa prowadząca na dwie kolejne kondygnacje budynku, korytarz prowadzi dalej do punku kancelaryjnego oraz czytelni. Na parterze znajduje się toaleta nieprzystosowana dla niepełnosprawnych. Wejście do budynku może sprawiać kłopoty osobom na wózkach. Jednym z utrudnień są ciężkie drewniane drzwi z samozamykaczem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
W budynku mieszczącym biura znajdują się schody. Nie ma wind. Korytarze są wystarczająco szerokie, by można było swobodnie poruszać się na wózku. Poszczególne piętra budynku nie są dostępne dla osób z dysfunkcją ruchu.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Po wejściu do budynku dostępna jest pochylnia prowadząca do kancelarii i pracowni naukowej. W budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna. W budynku nie ma informacji głosowych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
Dostępny jest parking obok budynku Archiwum, bez wyznaczonych miejsc dla niepełnosprawnych, jest możliwość podjechania pod drzwi Archiwum.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Archiwum Państwowe w Toruniu jest przychylne osobom korzystającym z pomocy psów asystujących. Nie stawia żadnych ograniczeń w tym zakresie.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Brak możliwości z skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku:
W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Dane teleadresowe budynku:
Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku
ul. Ks. Skorupki 4
87-800 Włocławek
tel.: 54 2322857 Deklaracja dostępności wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami i sprawozdaniami dostępna jest na naszej stronie BIP 


Scroll to Top