Solidarni z Ukrainą

Flaga ukrainy z napisem Solidarni z Ukrainą

Ukraina i naród ukraiński stoi dzisiaj wobec wyzwania, z którym nie przypuszczaliśmy, że jakiekolwiek państwo europejskie będzie się musiało w XXI wieku mierzyć. Naruszenie granic i podważenie suwerenności tego państwa godzi w ustalony dotychczas porządek społeczny, polityczny i gospodarczy. W tym trudnym czasie militarnej agresji rosyjskiej wobec niepodległego narodu ukraińskiego, chcielibyśmy wyrazić swoje wsparcie i solidarność z Ukrainą i jej społeczeństwem.

Nasze myśli i słowa otuchy płyną też szczególnie ku kolegom archiwistom i ukraińskim archiwom – naszym strategicznym partnerom, z którymi wiążą nas bliskie więzi wieloletniej współpracy. Jesteśmy z Wami!

Mając w pamięci ogromne straty, jakich doświadczyły polskie archiwa wskutek konfliktów zbrojnych ubiegłego wieku, wyrażamy również głębokie zaniepokojenie o dziedzictwo kulturowe i dobra archiwalne zgromadzone w archiwach ukraińskich. 

#SolidarnizUkrainą

Zainteresowanym, którzy chcieliby pomóc Ukrainie w tej trudnej sytuacji polecamy zapoznanie się ze stronami internetowymi funduszów wspierających wojsko oraz ludność cywilną dotkniętą konfliktem:

In Solidarity with Ukraine

Ukraine and the Ukrainian nation are facing a challenge, which we did not imagine that any European state would have to face in the 21st century. Violation of the borders and undermining the sovereignty of Ukraine is against the social, political and economic order. In this difficult time of Russian military aggression against the independent Ukrainian people, we would like to express our support and solidarity with Ukraine and its society.

Our thoughts and words of encouragement go especially to fellow archivists and Ukrainian archives – our strategic partners with whom we have close ties of many years of cooperation. We stand with you!

Bearing in mind the enormous losses suffered by Polish archives as a result of the armed conflicts of the last century, we also express our deep concern about the cultural heritage and archival property stored in Ukrainian archives.

#inSolidaritywithUkraine

Scroll to Top