Regulamin Konkursu „Sztuka pisania. Andreas Baumgarten – toruński kaligraf” #Feriezkulturą z dnia 27 stycznia 2022 r.

Sztuka pisania Andreas Baumgarten - toruński kaligraf (plakat wystawy)
 1. Organizatorem konkursu na Facebook’u „Sztuka pisania. Andreas Baumgarten – toruński kaligraf” #Feriezkulturą (zwanego dalej „Konkursem”) jest Archiwum Państwowe w Toruniu z siedzibą Plac Rapackiego 4, 87-100 Toruń, NIP 9561954351 (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs jest konkursem z dziedziny kultury.
 3. Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby fizyczne, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie facebook.com (zwane dalej „Uczestnikami”). W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione przez Organizatora.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 5. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 6. Pracownicy Organizatora sprawują nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu oraz rozpatrują reklamacje.
 7. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook.com na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/archiwumtorun.
 8. Konkurs rozpoczyna się w momencie publikacji posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/archiwumtorun i trwa do dnia 31 stycznia 2022 r. do godz. 12:00 albo do momentu wyłonienia przez Organizatora trzech zwycięzców Konkursu.
 9. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zamieszczenie w jednym komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi na pytanie konkursowe opublikowane na zdjęciu zamieszczonym w poście konkursowym.
 10. Spośród Uczestników Organizator wyłoni trzech zwycięzców. Będą to Uczestnicy, którzy jako pierwsi podadzą poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe w jednym komentarzu pod postem konkursowym.
 11. Wyłaniając zwycięzców Organizator nie będzie brał pod uwagę komentarzy, których treść została zmodyfikowana.
 12. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w komentarzu zamieszczonym pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/archiwumtorun w ciągu 5 dni, licząc od dnia następującego po zakończeniu Konkursu.
 13. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/archiwumtorun.
 14. Nagrody zostaną odebrane przez zwycięzców osobiście w siedzibie Organizatora albo przekazana za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A.
 15. Warunkiem przekazania nagrody za pośrednictwem Poczty Polskiej jest przesłanie Organizatorowi w ciągu 5 dni, licząc od dnia następującego po publicznym ogłoszeniu wyników Konkursu na stronie https://www.facebook.com/archiwumtorun, wiadomości e-mail na adres z następującymi danymi:
  a. imię i nazwisko,
  b. adres korespondencyjny,
  c. numer telefonu.
 16. Zwycięzca może stracić prawo do nagrody w następujących przypadkach:
  a. nie stawi się po odbiór nagrody w siedzibie Organizatora,
  b. nie wyśle wiadomości, o której mowa w pkt. 15 niniejszego regulaminu,
  c. wyśle wiadomość, o które mowa w pkt. 15 niniejszego regulaminu po upływie wskazanego terminu,
  d. dane, o których mowa w pkt. 15a-15c będą niepełne lub niekatulane.
 17. Szacowana wartość nagrody wynosi 80 złotych. Od wartości nagrody przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami).
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu.
 19. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres nie później niż 14 dni, licząc od dnia następującego po zakończeniu Konkursu. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 20. Napisanie komentarza pod postem konkursowym oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu Konkursu.
Scroll to Top