Odratowane

Odratowane - wystawa z okazji 30 lecia pracy konserwatora Joanny Janowskiej w APT

Wystawa pt. „ODRATOWANE. Z okazji 30 – lecia pracy konserwatora Joanny Janowskiej w Archiwum Państwowym w Toruniu”. Data rozpoczęcia wystawy to 1 lipca 2020 roku, zaś zakończenie planowane jest 24 lipca b.r. Na wystawie prezentowane będą wybrane prace z okresu 1990-2020. Są to m.in.:

  • dokument rękopiśmienny na pergaminie z pieczęciami kościoła NMP, sygn.1 z 15.09.1475 r.
  • starodruk J. H. Zerneke „ Der Thornischen Chronicke 1231-1711”
  • księga ławnicza Starego miasta Torunia z lat 1479-1515, Kat.II, sygn.IX-4
  • starodruk Gottfried Arnoldt ”Wahre Abbildung der Ersten Christen und Leben” z 1700 r.
  • tabliczki woskowe, poliptyk D, Kat.II, sygn.XVI-1 z 1410 r.
  • tabliczki woskowe, poliptyk C, Kat.II, sygn.XVI-1 z lat 1414-1417
  • księga „Manuskript Des dr. Schultz Stadtphysikus in Thorn 1619-1676” Kat.II, sygn.XIII-25
  • księga ławnicza z lat 1639-1779, Kat.II, sygn.X-105
  • metrykalna księga Ewangelickiej Gminy Wyznaniowej z lat 1629-1840, sygn.67
  • mapa katastralna wsi Wieldządz z 1826 r., Zb. Kartograficzne, sygn. 84M.

Konserwacja wyżej wymienionych obiektów niejednokrotnie była bardzo skomplikowana, ze względu na decyzje i rozwiązania konserwatorskie, jakie należało zastosować wobec mało wytrzymałej czy niewłaściwie rozwiązanej historycznej konstrukcji. Dla badaczy, archiwistów i historyków wartością priorytetową w tym typie zabytków jest tekst. Konserwatorzy dzieł sztuki, uwzględniając specyfikę archiwaliów, które są nośnikami informacji wieczyście przechowanymi muszą znaleźć kompromis, a czasem wybrać pomiędzy trwałymi rozwiązaniami, a autentycznością historycznych konstrukcji. Wystawa obrazuje prace autorki samodzielne, bądź w zespole, wykonane na przestrzeni 30 lat i stanowi podsumowanie dorobku konserwatorskiego Joanny Janowskiej, przed Jej przejściem na zasłużoną emeryturę.

Zapraszamy serdecznie do sali wystawowej w budynku Archiwum przy Pl. Rapackiego 4

Scroll to Top