Wydawnictwa dotyczące Archiwum i jego zasobu

Archiwum Państwowe w Toruniu

1) przewodniki i informatory o zasobie:

 • Księgi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator. Oprac. A. Laszuk. Warszawa 1998;
 • Pułkownik S.: Archiwum Państwowe w Toruniu // [w:] Archiwa państwowe w Polsce: przewodnik po zasobach. – Warszawa, 1998. – s. 425-433;
 • Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Bydgoszczy i jego Oddział Terenowy w Toruniu. Archiwalny Biuletyn Informacyjny. Warszawa 1954;
 • Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Toruniu. Informator o zasobie. Oprac. K. Ciesielska. Toruń 1977;
 • Woźniak Z.: Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział w Grudziądzu // [w:] Archiwa państwowe w Polsce: przewodnik po zasobach. – Warszawa, 1998. – s. 434-437.

2) inwentarze i przewodniki po zespołach:

 • Ciesielska K.: Dawne inwentarze Archiwum Miasta Torunia. Archeion. T. 87: 1990, s. 71-99;
 • Inwentarz idealny Archiwum Ziem Pruskich. W: Archiwum Ziem Pruskich. Oprac. I. -Janosz-Biskupowa. Rocz. TN w Toruniu. R. 77: 1974, z. 3, s. 135-250;
 • Piskorska H.: Inwentarz akt i zbiorów archiwalnych Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Rocz. TN w Toruniu. R. 64: 1960, z. 1 s.47;
 • Zbiory Kartograficzne m. Torunia. Oprac. H. Piskorska. Toruń 1938;

3) pomoce szczegółowe:

 • Balcanica. Guide to the Polish Archives Relative to the History of the Balkan Countries. Collective work under the scientific direction of Tadeusz Walichnowski. Elaborated by Regina Piechota on the basis of materials received from various archives. Warsaw 1979, s. 71;
 • Druga wojna światowa 1939-1945. Informator o materiałach źródłowych przechowywanych w archiwach PRL. Warszawa 1972, s. 82-87;
 • Dziki T.: Żródła do dziejów Żydów w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu i Oddziału we Włocławku // [w:] Źródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce. – Warszawa, 2001. – s. 377-391. Sum.;
 • Informator o materiałach statystycznych w archiwach państwowych 1939-1945. T. 1. Warszawa 1972, s. 55-60;
 • Katalog inwentarzy archiwalnych. T. 1. Oprac. M. Pestkowska, H. Stebelska. Warszawa 1971, s. 116-123. T. 2. Oprac. R. Piechota. Warszawa 1977, s. 33-39;
 • Krajewska H.: Polen-Österreich vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Ein Dokumentenführer. Warszawa 1995, s. 52, 138;
 • Migracje ludności na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1950: informator o źródłach przechowywanych w terenowych archiwach państwowych / oprac. E. Kołodziej, M. Lewandowska. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Zakład Naukowy Archiwistyki. – Warszawa: NDAP, 1998. – 188 s. (s. 125-127);
 • Rady Narodowe w latach 1944-1950. Informator o materiałach źródłowych przechowywanych w archiwach PRL. Oprac. H. Barczak, B. Jagiełło, M. Pestkowska. Warszawa 1969;
 • Radzimiński A., Tandecki J.: Katalog dokumentów i listów królewskich z Archiwum Państwowego w Toruniu / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Państwowe w Toruniu. – Warszawa: „DiG?, 1999.- XVIII, 282 s.;
 • Radzimiński A., Tandecki J.: Katalog dokumentów i listów krzyżackich oraz dotyczących wojny trzynastoletniej z Archiwum Państwowego w Toruniu /Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Państwowe w Toruniu. – Warszawa: DiG T. 1: (1251-1454). – 1994. T. 2: (1454-1510). – 1998.
 • Wisła i jej dorzecze. Przewodnik po materiałach. Oprac. K. Ciesielska, J. Tandecki. Toruń 1979;

4) publikacje dotyczące działalności archiwum:

 • Ciesielska K.: Archiwum Toruńskie w latach 1945-1970. Krótki rys historyczny. Rocz. Toruński. T. 5: 1971, s. 205-223;
 • Ciesielska K.: Działalność Archiwum Państwowego w Toruniu. Archiwista. T. 7: 1971, nr 2, s. 1-4;
 • Ciesielska K.: Pięćdziesiąt lat Archiwum Toruńskiego w służbie nauki i społeczeństwa. Archeion. T. 68: 1979 s. 341-343;
 • Ciesielska K.: Zarys dziejów archiwum toruńskiego. Zap. Hist. T. 43: 1978, z. 4, s. 7-42;
 • Janosz-Biskupowa I.: Historia Archiwum w Toruniu w latach 1945-1965. Archeion. T. 47: 1967, s. 71-84;
 • Jakubczak L.: Powiatowe Archiwum Państwowe w Grudziądzu. Rocz. Grudz. 1960 s. 309-312;
 • Kopiński K.: Biblioteka Archiwum Państwowego w Toruniu. Rocz. Tor. 2002 [R.] 29 s. 227-234;
 • Kopiński K.: Bazy danych archiwum toruńskiego – nowe możliwości wyszukiwania informacji // [w:] Historyk – archiwista – komputer: historyk a nowoczesny system informacji archiwalnej: materiały z konferencji, Toruń, 10 i 11 kwietnia 2003 roku. – Toruń: Wydaw. UMK, 2004. – s. 83-94: il.;
 • Kwiatkowska W.: Archiwum Państwowe w Toruniu. Rocz. Tor. 1996 [R.] 23 s. 189-191; Kwiatkowska W.: Archiwum Państwowe w Toruniu (Oddział I, Plac Rapackiego 4). Rocz. Toruński. T . 24: 1997, s. 289-293;
 • Magdański M.: Z działalności Archiwum Miasta Torunia pod zarządem polskim (1927-1934). Zap. TN w Toruniu. T. 10: 1935, nr 3, s. 77-83;
 • Piskorska H.: Aktualne zagadnienia archiwów miejskich na Pomorzu. Dzis. Pom. 1946 z. 3 (17);
 • Piskorska H.: Archiwum Miasta Torunia w latach 1945/49, Kwart. Hist. 1949 R. 57 z. 1/4 s. 390-393;
 • Piskorska H.: [Archiwum m. Torunia]. Rocz. Dziej. Społ. T. 13: 1951 s. 461-463;
 • Piskorska H.: Archiwum m. Torunia. Ziemia 1933 s. 126-129;
 • Piskorska H.: Archiwum m. Torunia. Teka Pomor. T. 3: nr 3/4 s. 34-35;
 • Piskorska H.: Archiwum m. Torunia w czasie i po okupacji. Zap. TN w Toruniu. T. 13: 1947, nr 1/4, s. 62-72;
 • Porazinski J.: Archiwum Państwowe w Toruniu // [w:] Archiwa polskie. – Warszawa , 1998. – s. 207-210: il., faks.
 • Pułkownik S., Archiwum Państwowe w Toruniu, Oddział II. Rocznik Toruński. T. 25: 1998, s. 155-157;
 • Tandecki J.: Jubileusz 50-lecia działalności naukowej Archiwum Toruńskiego. Zap. Hist. 1978 T. 43 z. 2 s. 129-130, il.
 • 5) szczegółowe informacje o zasobie:
 • Adolph H.: Das Geburtshaus des Nikolaus Coppernicus. Eine Widerlegung. Mitt. Copp. Ver. H. 4: 1882 s. 11-47;
 • Atlas historyczny miast polskich = Historischer Atlas polnischer Städte. T. 1 / red. A. Czacharowski. Z. 2: Toruń = H. 2: Thorn / oprac. Hist. J. Tandecki; oprac. Kartogr. Z. Kozieł. – Toruń, 1995;
 • Baszyński Cz., Perlińska A.: Archiwalia miasta Grudziądza w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Rocz. Grudz. R. 2: 1961 s. 169-179;
 • Bender G.: Die ältesten Willküren der Neustadt Thorn (c. vom Jahre 1300) (nebst einigen Urkunden u. einer Zinsregister). Zeitschrift d. Westpreussen Geschichts-Verein. H. 7: 1882, s. 95-125;
 • Bender G.: Archivalische Beiträge zur Familien-Geschichte des Nikolaus Coppernicus. Nebst Beilagen. Mitt. Copp. Ver. H. 3: 1881 s. 61-126;
 • Bender G.: Weitere archivalische Beiträge zur Familiengeschichte des Nicolaus Coppernicus. Mitt. Copp. Ver. H. 4: 1882 s. 81-116;
 • Bieniak J.: List kanclerza kujawskiego do rady Starego Miasta Torunia ze stycznia 1331 roku. Zap. Kuj.-Dobrz. Ser. A 1978 s. 99-149, il.;
 • Biskup M.: Wykaz broni palnej i innego sprzętu wojennego wysłanego przez Toruń w okresie wojny trzynastoletniej (1454-1466). Zap. Hist. t. 31: 1966 z. 1 s. 81-94;
 • Budkowska J.: Archiwum Miejskie w Toruniu jako warsztat pracy dla studiów pomorzoznawczych. Prz. Zach. R. 5: 1949 nr 11 s. 505-9;
 • Chorążyczewski W.: Akta i księgi okresu księgi wpisów w Archiwum Państwowym w Toruniu: systemy informacyjne // [w:] Kancelarie okresu księgi wpisów w Prusach Królewskich: materiały sesji odbytej 20-21 listopada 1992 roku w Archiwum Państwowym w Toruniu. – Warszawa, 1994. – s. 123-132;
 • Chruściel A.: Akta polskich organizacji i stowarzyszeń w zasobie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Toruniu – problemy porządkowania i wartość badawcza. Archwista 1982 R. 18 nr 3/4 s. 12-16;
 • Chruściel A., Pomerenke L.: Akta gruntowe i księgi wieczyste z lat 1775-1995: kancelaria i metody porządkowania // [w:] Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości w służbie państwa i obywateli: materiały III Krajowego Sympozjum Archiwalnego, Łódź, 4-5 września 2001 r. – Łódź, 2001. – s. 163-168;
 • Ciesielska K.: Akta luźne w kancelarii miasta Torunia okresu księgi wpisów. Acta UNC, Hist. 1984 z. 19 s. 93-113. Zsfg.;
 • Ciesielska K.: Dwa nieznane pamiętniki uczestników powstania styczniowego. Archeion T. 42: 1965 s. 309;
 • Ciesielska K.: Inwentarze kościoła św. Mikołaja i klasztoru dominikanów w Toruniu z lat 1817 i 1831. Zap. Hist. 1983 T. 48 z. 3 s. 185-199;
 • Ciesielska K.: Materiały źródłowe do dziejów Torunia do roku 1410 w Archiwum Toruńskim. Zap. TN w Toruniu. T. 20: 1954, s. 387-406;
 • Ciesielska K.: Materiały źródłowe do dziejów Lublina i Zamościa w Archiwum Toruńskim. Rocz. lubel. T. 4: 1962 s. 283-302, ilustr.;
 • Ciesielska K.: Missiva kancelarii miasta Torunia // [w:] Historia i archiwistyka. – Toruń: Warszawa: 1992. s. 177-181;
 • Ciesielska K.: Recesy toruńskich ordynków // [w:] Kancelarie okresu księgi wpisów w Prusach Królewskich: materiały sesji odbytej 20-21 listopada 1992 roku w Archiwum Państwowym w Toruniu. – Warszawa, 1994. – s. 47-57;
 • Ciesielska K.: Statut toruńskiego cechu murarzy z 1593 roku. Zap. Hist. t. 27: 1962 z. 2 s. 213-28;
 • Ciesielska K.: Ustrój i organizacja władz i kancelarii miasta Torunia w latach 1793-1919. – Warszawa, 1972. – 285 s., il., tab., wykr., bibliogr. Zsfg.
 • Ciesielska K.: Wykaz mieszczan toruńskich zobowiązanych do udziału w wyprawach krzyżackich na Gotlandię w latach 1398-1408. Zap. Hist. T. 32: 1967 z. 4 s. 79-98; Ciesielska K. zob. też Janosz-Biskupowa I.
 • Czaja R.: Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. Cz. 1: Do roku 1454. – Toruń: TNT, 1999. – 233, [2] s. – (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 89 z. 1). Bibliogr. s. 228-233;
 • Dudzińska Z.: Ilustrowane rękopisy. (Toruń). Świat i My R. 5: 1955 nr 140 s. 1;
 • Dybaś B.: Statut toruńskiego bractwa czeladzi murarskiej z 1617 r. Rocz. Tor. 1988 [T.] 18 s. 193-208;
 • Dygała A., Puciata M.: Przegląd i charakterystyka zasobów archiwalnych Bydgoszczy, Gdańska i Torunia z zakresu dziejów ruchu robotniczego w latach 1870-1914 na Pomorzu Wschodnim. Kwart. Hist. R. 61: 1954 s. 451-464;
 • Dygdała J.: Korespondencja rezydentów miasta Torunia na dworze królewskim w XVIII wieku w Archiwum Toruńskim. Acta UNC, Hist. 1973 z. 8 s. 85-107. Zsfg.;
 • Dygdała J.: Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. Cz. 3: 1651-1793 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń: TNT, 2002. – 248, [1] s. – (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 90 z. 2);
 • Dygdała J.: Źródła do dziejów pierwszego rozbioru Polski w Archiwum Toruńskim. Zap. Hist. 1972 T. 37 z. 4 s. 133-149;
 • Engel B.: Die mittelalterlichen Siegel des Thorner Rathsarchivs, mit besonderer Berücksichtigung des Ordenslandes. T. 1-2. Thorn 1894-95 ss. 7 nlb., 20, tabl. 8+3 nlb., 26, tabl. 5. Mitteilungen des Coppernicus Vereins für Wissenschaft und Kunst Thorn 9, 10;
 • Engel B.: Die mittelalterlichen Siegel der Fürsten, des Geistlichkeit u. des polnischen Adels in Thorner Rathsarchive. Abhandlungen zur Landeskunde d. Provinz Westpreussen. H.11: 1902, s. 7 nlb. 24;
 • Gerlach J.: Recesy toruńskie z Archiwum Ziem Pruskich. Zap. Hist. T. 24: 1958/59, s. 53-66;
 • Gołembiowski M.: Akta gruntowe i budowlane miasta Torunia (1793-1961) i ich wartość badawcza. Zap. Hist. 1976 T. 41 z. 4 s. 139-148, pl.;
 • Górski K., Szczuczko W.: Die Wachstafeln der Stadt Toruń als Quelle zur Stadtgeschichte // [w:] Hansische Studien: Autonomie, Wirtschaft und Kultur der Hansestädte. – Weimar: 1984. – s. 214-233;
 • Guldon Z.: Artykuły wetowe miasta Torunia z 1634 roku. Zap. Hist. 1973 T. 38 z. 3 s. 89-111;
 • Herdzin B., Oliński P.: Inwentarz ksiąg Henryka Rittera, kupca toruńskiego. Folia Toruniensia 2002 T. 2 s. 53-57. Sum. Zsfg.;
 • Herdzin B., Oliński P.: Inwentarz ksiąg Macieja Grätscha, burmistrza toruńskiego. Folia Toruniensia 2000 T. 1 s. 53-57. Sum. Zsfg.;
 • Herdzin B., Oliński P.: Rachunki z uczty wydanej na cześć wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen w Toruniu w 1407 roku // [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. [T. 2]. – Toruń, 1996. – s. 295-301. – (Studia Polonica Historiae Urbanae; T. 2);
 • Herdzin B.: Uwagi o zastosowaniu standardu FOPAR do opracowania dokumentacji technicznej Urzędu Budowlanego w Toruniu (1795-1918) // [w:] Problemy komputeryzacji archiwów: zagadnienia ogólne, opracowanie dokumentacji kartograficznej i technicznej w skomputeryzowanych systemach informacyjnych: materiały sympozjum, Toruń 15 i 16 grudnia 1994 r. – Toruń, 1996 – s. 75-78. – (Komputeryzacja Archiwów; T. 2);
 • Janosz-Biskupowa I.: Archiwum Ziem Pruskich. Studium Archiwoznawcze. Rocz. TN w Toruniu. R. 77: 1974, nr 3, s. 28;
 • Janosz-Biskupowa I., Ciesielska K.: Kopiariusz skryptów dłużnych z okresu wojny trzynastoletniej (Liber copiarium de debitis olim contractis in antiqupo Prutenico bello). Spraw.TN Tor. R./ 12: 1958 z. 1/4 wyd. 1960 s. 49-51;
 • Janosz-Biskupowa I.: Materiały do dziejów lichwy w Prusach Krzyżackich w połowie XV wieku. Studia i Materiały do Dziejów Wilkopolski i Pomorza. T. 4: 1958 z. 1 s. 355-372;
 • Janosz-Biskupowa I.: Materiały dotyczące udziału Torunia w wyprawie krzyżackiej na ziemię dobrzyńską w r. 1409. Zap. Hist. T. 25: 1960 z. 2 s. 83-101;
 • Janosz-Biskupowa I.: Przydatność badawcza księgi dochodów i rozchodów nadzwyczajnych miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej (1454-1466). Zap. hist. T. 34:1969 z. 3 s. 155-163;
 • Janosz-Biskupowa I.: Rachunki folwarczne miasta Torunia z XVI i XVII w. jako źródło historyczne, Zap. Hist. t. 32: 1967 z. 2 s. 55-64, tab.;
 • Janosz-Biskupowa I.: Das Ständearchiv von Königlich Preussen-Archivum Terrarum Prussiae (XV-XVIII Jahrh.): theoretischer Versuch einer Wiederherstellung seiner Bestände. Etudes présentées a la Comm. Intern. pour l?Hist. d? Assemblées d?Etats 1975 Vol. 52 s. 149-157;
 • Jasiński T., Tandecki J.: Literowy i równoległy system kancelaryjny na starotoruńskich poliptykach woskowych. Studia Źródłoznawcze. Commentationes. T. 28: 1983, s. 105-161;
 • Jasiński T.: Próba nowego spojrzenia na toruńskie księgi szosu // [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. [T. 2]. – Toruń, 1996. – s. 133-139. – (Studia Polonica Historiae Urbanae; T. 2);
 • Jasiński T.: Tabliczki woskowe w kancelariach miasta Pomorza Nadwiślańskiego. Poznań: wydaw. Nauk. UAM, 1991, 336 s., [4] s. faks. Zsfg.
 • Kestner E.: Beiträge zur Geschichte der Stadt Thorn. Nach archivalischen Quellen [?] Thorn: Lambeck 1882 ss. 290;
 • Kopiński K.: Katalog rękopisów do dziejów księgozbioru i drukarstwa toruńskiego i pruskiego w zespole archiwalnym Akta miasta Torunia z okresu staropolskiego. Folia Toruniensia 2005 T. 5, s. 93-110;
 • Kopiński K., Milewska-Kozłowska J.: Stare druki w bibliotece Archiwum Państwowego w Toruniu. Folia Toruniensia 2002 T. 2/3 (dr.2003) s. 133-175. Sum. Zsfg.;
 • Körner Th. E.: Thorn, seine ehemalige Bedeutsamkeit und seine alten Baudenkmäler. Festgabe an den Copernicus-Verein [?] Thorn: Lambeck 1879 ss. 122;
 • Kozłowski J., Wesołowski E.: Walka społeczna z trądem w średniowieczu w świetle dokumentów zachowanych w archiwum toruńskim. Prz. Dermat. T. 54 1967 nr 6 s. 695-701, ilustr.;
 • Księga długów miasta Torunia z okresu wojny trzynastoletniej. Wyd. K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa. Fontes TNT. T. 55: 1964;
 • Księga ławnicza Nowego Miasta Torunia 1387-1450. Wyd. K. Ciesielska. Fontes TNT. T. 63: 1973;
 • Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Chełmna 1480-1559 (1567). Wyd. Z.H. Nowak, J. Tandecki. Fontes TNT. T. 74:1990;
 • Księga ławnicza Starego Miasta Torunia. Wyd. K. Ciesielska, J. Tandecki. / Toruń: TNT, Cz. 1: (1428-1443). – 1992. – XXV, 203 s.- (Fontes / Tow. Nauk. Tor.; 75), Cz. 2: (1444-1456). – 1993. – 272 s.- (Fontes / Tow. Nauk. Tor.; 76);
 • Księga Theudenkusa. Wyd. L. Koczy. Fontes TNT. T. 33: 1937;
 • Księga żołdu Związku Pruskiego z okresu wojny trzynastoletniej 1454-1466. Wyd. A. Czacharowski. Fontes TNT. T. 61: 1969;
 • Księgi małoletnich z lat 1376-1429 = Mündelbücher aus den Jahren 1376-1429 / wyd. K. Mikulski, J. Tandecki. – Toruń: Wydaw. UMK, 2002. – XXVII, 111 s. – (Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia; Cz. 2);
 • Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1394-1435 = Schossbücher und Lastenverzeichnisse der Einwohner der Altstadt Thorn von 1394 bis 1435 /wyd. K. Mikulski, J. Tandecki, A. Czacharowski. – Toruń: Wydaw. UMK, 2002. – XLVIII, 267 s. + [1] k. map skł. kolor. – (Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia; Cz. 1);
 • Kulka B.: Akta Towarzystwa Pomorcy Naukowej dla Młodzieży Prus Zachodnich cennym źródłem wiedzy o nauczaniu języka polskiego w latach 1848-1918. Pr. Nauk/ Wyż. Szk. Pedag. w Częstoch., Fil. Pol., Hist. i Teoria Lit. 1994 [nr] 4 s. 173-186, tab. Sum.;
 • Kwiatkowska W.: Toruń miastem Hanzy. – Toruń: Arch. Państ., 2000. – 24 s.: il. kolor., faks. – (Skarby Archiwum w Toruniu; nr 2);
 • Liber scabinorum Veteris Civitatis Thoruniensis 1363-1428. Wyd. K. Kaczmarczyk. Fontes TNT. T. 29: 1936;
 • Maciejewski T.: Wilkierze miasta Torunia. – Poznań: Ars boni et aequi, 1997. – 151 s., [6] s. tabl.: faks., tab. Bibliogr. s. 140-146. Zsfg. s. 47-151;
 • Maercker H.: Geschichte der ländlichen Ortschaften und der drei kleineren Städte des Kreises Thorn. Danzig 1899-1900 ss. IX, 921. Quellen u. Darstellungen zur Geschichte Westpreussens, 2;
 • Magdański M.: Statut Toruńskiego Bractwa Czeladzi Ciesielskiej z 21 grudnia 1613 roku. Rocz. Hist. t. 13: 1937 s. 52-61;
 • Marchwiński R.: Akta podskarbich pruskich z przełomu XVI i XVII w. w Archiwum toruńskim. Zesz. Nauk. UMK. Nauki Hum.-Społ. 35 Hist.5: 1969, s. 33-66;
 • Materiały do dziejów handlu hanzy pruskiej z zachodem. Wyd. L. Koczy. Rocz. Gdańs. T. 7/8: 1933/34 s. 275-331, tab., tabl. 1;
 • Mikulski K: Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. Cz. 2: 1454-1650 / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Toruń: TNT, 2001. – 214, [1] s. – (Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu; R. 89 z. 3); Milewska-Kozłowska J. zob. też Kopiński K.
 • Miscellanea źródłowe do historii kultury i sztuki Torunia / oprac. B. Dybaś i M. Farbiszewski; red. nauk. tomu M. Biskup; Pol. Akad. Nauk. Inst. Sztuki. – Wrocław: Ossol., 1989. – 196, [6] s., [8] s. tabl.: il. Sum. Zsfg. – (Źródła i Materiały do Dziejów Sztuki Polskiej / pod red. M. Arszyńskiego; t. 22);
 • Nowak Z.H.: Dwa memoriały toruńskich fizyków miejskich przeciw fałszywym doktorom z roku 1587. Acta UNC, Hist. 1984 z. 19 s. 73-91. Zsfg.;
 • Nowak Z.H.: O sposobach werbowania intelektualistów do zakonu krzyżackiego w Prusach w pierwszej połowie XV wieku,. Zap. Hist. 1980 T. 45 z. 2 s. 101-106;
 • Nowak Z.H.: Przyczynek do wyjazdów toruńczyków na studia do Francji w połowie XVI w. Zap. Hist. 1972 T. 37 z. 2 s. 83-94;
 • Oliński P.: Bulle papieskie / Archiwum Państwowe w Toruniu. – Toruń, 1999. – [24] s.: il. [w tym kolor.], faks. – (Skarby Archiwum w Toruniu);
 • Oliński P.: Najstarsze źródła toruńskiego bractwa religijnego kaletników, torebkarzy i rękawiczników z przełomu XIV i XV wieku. Zap. Hist. 1997 T. 62 z. 4 s. 123-132; Oliński P. zob. też Herdzin B.
 • Paturalski K.: Materiały do dziejów organizacji paramilitarnych i pokrewnych w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu // [w:] Organizacje paramilitarne i pokrewne na Pomorzu w przededniu II wojny światowej. – Toruń, 1996. – s. 207-213. – (Biblioteka Fundacji „Archiwum Pomorskie AK? w Toruniu; T. 9);
 • Piskorska H.: Archiwa i inne zbiory rękopisów odnoszących się do dziejów społecznych i gospodarczych. Rocz. Dziej. Społ. Gosp. T. 10: 1948, s. 448-451;
 • Piskorska H.: Archiwum Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Spraw. TN Tor. R. 8: 1954 wyd. 1956 z. 1/4 s. 70-71;
 • Piskorska H.: Copernicana w Archiwum Toruńskim i na wystawie archiwalnej w Toruniu. Archeion t. 24: 1955 s. 344-46;
 • Piskorska H.: Dawne wodociągi Torunia w świetle źródeł archiwalnych. Zap. TNT t. 8: 1931 nr 11/12 s. 304-10;
 • Piskorska H.: Dwa zabłąkane listy dziewczęce w Archiwum Miejskim w Toruniu. Mestwin R.5/6: 1930 nr 17 s. 2-3;
 • Piskorska H.: Listy cechowe bydgoszczan w Archiwum m. Torunia. Prz. Bydg. R. 6: 1938 z. 1 s. 31-36;
 • Piskorska H.: Materiały do dziejów Jana III Sobieskiego w Archiwum m. Torunia, Rocz. Hist. T. 14: 1938 s. 120-23;
 • Piskorska H., Sochaniewicz K.: Materiały do historii wojen i wojskowości w zbiorach Archiwum miasta Torunia. Prz. Hist.-Wojsk. T. 3: 1930 s. 270-84;
 • Piskorska H.:, Materiały do badań ludnościowych w Archiwum m. Torunia. Cz. 1: wiek XIII-XVI. Zap. TNT t. 10: 1935 nr 1/2 s. 6-14;
 • Piskorska H.: Materiały do dziejów lekarzy i stanu sanitarnego miasta Torunia. Zap. Hist. T. 25:1960 z. 3/4 s. 127-40;
 • Pomerenke L.: Twierdza Toruń w kartografii: wystawa, Toruń Ratusz, paźdz. 1987 [katalog] / Archiwum Państw. w Tor., Woj. Bibl. Publ. i Książnica Miej. w Tor., Muzeum Okręg. -Toruń 1987. – [23] s., il., pl.;
 • Pomerenke L.: Twierdza Toruń w XIX i pierwszej połowie XX wieku. Charakterystyka źródeł w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu // [w:] Atlas Twierdzy Toruń, zeszyt 1: Historia i źródła fortyfikacji Twierdzy Toruń. Pod red. M. Biskupa i L. Narębskiego, Toruń 2005, s. 11-14; Pomerenke L. zob. też Chruściel A.
 • Prowe F.: Die ältesten Zinsregister der Altstadt Thorn. Mitteilungen Copernicus Verein. H. 39: 1931,s. 155-174;
 • Prowe L.: Das Thorner Blutbuch von 1566-1669. N. Preuss. Provinz. Bl. Bd. 11: 1866 s. 120-123;
 • Przeracki J.: Księga ławnicza sądu przedmiejskiego Nowego Miasta Torunia z lat 1444-1457 // [w:] Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. [T. 2]. – Toruń, 1996. – s. 309-330: il. – (Studia Polonica Historiae Urbanae; T. 2);
 • Pułkownik S.: Akta rejestrowe sądów toruńskich: kancelaria i metody porządkowania // [w:] Archiwa instytucji wymiaru sprawiedliwości w służbie państwa i obywateli: materiały III Krajowego Sympozjum Archiwalnego, Łódź, 4-5 września 2001 r. – Łódź, 2001. – s. 169-178;
 • Pułkownik S.: Materiały źródłowe z okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu // [w:] Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach w latach okupacji niemieckiej (1939-1945). Materiały XIV sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 13 XI 2004 roku, pod red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2005;
 • Przywilej chełmiński 1233, 1251 / wyd. [oraz wstęp] K. Ciesielska. – Toruń: Tor. Tow. Kultury, 1983. – 48, [3] s., [1] k. skł. Faks. Zsfg. pt. Die Kulmer Handfeste;
 • Quellen über den Hochmeister Heinrich von Plauen (1410-1413) in den staatlichen Archiven zu Danzig und Thorn und im Hauptarchiv Alter Akten zu Warschau – hrsg. V. M. Pelech. Zsf. Ostf. 1988 Jg. 37 H. 1 s. 1-34. Sum.;
 • Radzimiński A.: Briefe der Hochmeister des Deutschen Ordens an den Stadtrat von Thorn in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts: ein Beitrag zur Funktionsweise des Deutschordenspost // [w:] Nachrichten- und Kommunikationswesen im Preussenland. – Lüneburg, 1994. – s. 11-27. – (Tagungsberichte der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung; H. 10);
 • Radzimiński A.: Katalog listów cechowych ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu. Archeion 1993 T. 92 s. 131-133;
 • Radzimiński A.: „Listy cechowe” ze zbiorów archiwum toruńskiego i ich przydatność do badań genealogicznych mieszczaństwa. Ziemia Dobrz. 1992 [R.] 2 s. 141-145; Radzimiński A.: Listy wielkiego mistrza Michała Küchmeistera do rady miasta Torunia. Kom. Mazur.-Warm. 1991 nr 4 s. 251-263;
 • Radzimiński A.: Zwei Briefe des Hochmeister Michael Küchmeister an den Thorner Stadtrat vom Jahre 1421: aus der Sammlung des Thorner Stadtarchivs. Nordost-Archiv 1990 Jg. 23 H. 98 s. 1-3, [2] k. tabl.;
 • Robótka H.: Rysunki techniczne XVI-XVIII wieku w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu. Acta UNC, Hist. 1973 z. 8 s. 109-122, il. Zsfg.;
 • Semrau A.: Die Bürgerlisten der Stadt Thorn aus dem 17. Jahrhundert. Mitteilungen Copernicus Verein. H. 27: 1919, s. 66-82; H. 28: 1920, s. 40-70;
 • Semrau A.: Urkunden aus dem Stadtarchive zu Thorn über verschiedene Orte Masurens aus der Ordenszeit, 1405-1478. Mitt. D. Masovia 9:1903, s. 182-94;
 • Simiński R.: Akta dotyczące moralności publicznej w Toruniu w latach 1920-1939 w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu // [w:] Pamiętnik II Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archwistyki: Poznań, 16-17 kwietnia 1998 / pod. red. I. Mamczak-Gadkowskiej. – Poznań, 1998. – s. 53-62;
 • Simiński R.: Kontakty Torunia z miastami Niderlandów i Anglii w świetle korespondencji miejskiej do roku 1454 // [w:] Pamiętnik III Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki w Lublinie. – Lublin, 2000. – s. 147-159;
 • Sochaniewicz K.: Pieczęć Kiejstuta w zbiorze sfragistycznym miasta Torunia. Wiad. Numizm.-Archeol. T. 12: 1928-1929 wyd. 1930 s. 92-94, ilustr. Sochaniewicz K. zob. też Piskorska H.
 • Statut toruńskiego rzemiosła artystycznego i budowlanego z XVI-XVIII w. / wyd. B. Dybaś, J. Tandecki przy współpr. M. Farbiszewskiego; Pol. Akad. Nauk. Inst. Sztuki. – Warszawa: PAN, ISP, 1990. – XXXIII, 260, [2] s. – (Źródła i Materiały do Dziejów Sztuki Polskiej; t. 23);
 • Szczuczko W.: Archiwa prywatne w archiwach wielkich miast pruskich (Gdańsk, Elbląg, Toruń) w okresie staropolskim. Acta UNC, Hist. 1991 z. 25 s. 83-97;
 • Szczuczko W.: Wybrana dokumentacja techniczna w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu i jej przydatność dla potrzeb gospodarki narodowej. Rocz. Toruński. T. 10: 1975, s. 107-121; Szczuczko W. zob. też Górski K
 • Tabliczki woskowe miasta Torunia ok. 1350 – I poł. XVI w. Wyd. K. Górski, W. Szczuczko; Tow. Naukowe w Toruniu. – Warszawa, 1980. – LIV, [2], 236 s., [8] k. tabl., bibliogr. Zsfg. Sum. – (Fontes, 69);
 • Tandecki J.: Kancelarie toruńskich korporacji rzemieślniczych w okresie staropolskim. – Warszawa, 1987. – 118, [2] s.: il. Bibliogr. s. 112-116. Zsfg. – (Roczniki Tow. Nauk. w Toruniu; R. 82, z. 3);
 • Tandecki J.: Możliwości wykorzystania zasobu Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Toruniu dla potrzeb gospodarki narodowej. Archeion. T. 68: 1979, s. 207-216;
 • Tandecki J.: Statut toruńskiego bractwa sterników z 1613 roku. Rocz. Tor. 1983 [T.] 16 s. 257-279;
 • Tandecki J.: Statuty toruńskiego cechu krawców polskich z połowy XVIII w. Rocz. Tor. 1990 [T.] 19 s. 255-271, il.;
 • Tandecki J.: XVI-wieczne statuty toruńskiego cechu garncarzy i zdunów. Rocz. Tor. 1986 [T.] 17 s. 267-279, il.;
 • Tandecki J.: Średniowieczne księgi wielkich miast pruskich jako źródła historyczne i zabytki kultury mieszczańskiej (organizacja władz, zachowane archiwalia, działalność kancelarii). – Warszawa: Ins. Sztuki PAN, Toruń 1990; Tandecki J. zob. też Jasiński T.
 • Thorner Denkwürdigkeiten von 1345-1547, hrsg. v. A. Voigt. Mitt. Copp.-Ver. H. 13Ö 1904 ss. XXIII, 253;
 • Tomczak A.: Carthographiae Torunensis exempla. – Toruń: Tow. Bibliofilów im. J. Lelewela, 1979. – 11 s., [4] k. tabl.;
 • Tomczak A.: O najdawniejszych planach miasta Torunia. Zap. Hist. 1980 T. 45 z. 3 s. 101-128, il.;
 • Tomczak A.: Plany Torunia z czasów Księstwa Warszawskiego (1807-1815). Zap. Hist, 1973 T. 38 z. 1 s. 171-185, il.;
 • Tomczak A.: Stadtpläne und Vogelschauveduten von Thorn in ihrer historischen Entwicklung (bis 1815) // [w:] Beiträge zum II. Veduten-Colloguium in Lüneburg 7.-9. X. 1983, III. Veduten-Colloquium in Regensburg 3.-6. X. 1985. – Lüneburg: Verl. Nordostdt. Kulturwerk, 2001. – s. 95-117: il. – (Lüneburger Beiträge zur Vedutenforschung; 2);
 • Tomczak A.: Źródła kartograficzne do dziejów Torunia z przełomu XVIII i XIX wieku. Acta UNC, Hist. 1973 z. 9 s. 175-198, [13] tabl. Zsfg.;
 • Tomczak A.: Źródła kartograficzne do oblężenia przez Szwedów Torunia w 1703 roku. Zap. Hist. 1982 T. 47 z. 4 s. 227-238, mapy Zsfg.
 • Trzebiński T.: Uwagi o wydanych przez F. Prowego rejestrach czynszowych starego miasta Torunia z lat 1317 i 1322. Zap. TNT t. 10: 1936 nr 5/6 s. 203-9;
 • Trzebiński T.: Wykaz czynszów starego miasta Torunia z lat około 1330. Zap. TNT t. 10: 1936 nr 5/6 s. 186-96;
 • Waluszewska J.: Materiały do dziejów reformacji w archiwum toruńskim. Zap. Hist. T. 21: 1955, z. 2/3, s. 228-241;
 • Wentscher E.: Die Archivalien der Thorner Fleischer. Arch. für Sippenforsch, Jg. 17: 1940 s. 218-219;
 • Wentscher E.: Das Archiv der Bäckerinnung zu Thorn. Mitt. Coppernicusver. T. 32: 1924;
 • Wentscher E.: Das Archiv der Sattler in Thorn. Arch. Sippenforsch. Jg. 12: 1935 s. 238-241;
 • Wernicke J. E.: Geschichte Thorns aus Urkunden, Dokumenten und Handschriften. Bd. 1-2. Thorn: Lambeck 1842 ss. 623+IV, 623, tabl. 2. Wesołowski E. zob. Kozłowski J.
 • Wojtowicz J.: Dziennik tkacza toruńskiego Johanna Gottlieba Kadacha – źródło wiedzy o Toruniu z przełomu XVIII i XIX wieku. Zap. Hist. 1994 T. 59 z. 4 s. 89-105;
 • Wojtowicz J.: Znaczenie zasobu Archiwum Toruńskiego dla badań historycznych. Archeion. T. 69:1979, s. 197-205;
 • Zielińska-Melkowska K.: Pierwotny i odnowiony Przywilej chełmiński (1233 i 1251 r.) / Tor. Tow. Kultury. – Toruń: TTK, 1984. – 111 s.: il. mapy. – (Biblioteczka Toruńska; nr 2).

Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku

1) przewodniki i informatory o zasobie:

 • Gruszczyńska M.: Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku // [w:] Archiwa państwowe w Polsce: przewodnik po zasobach. – Warszawa, 1998. – s. 437-442;
 • Ksiegi metrykalne i stanu cywilnego w archiwach państwowych w Polsce. Informator. Oprac. A. Laszuk. Warszawa 1998.

2) Pomoce szczegółowe

 • Gruszczyńska M.: Wisła i jej dorzecze. Katalog materiałów archiwalnych. Włocławek 1981;
 • Informator o materiałach statystycznych w archiwach państwowych 1939-1945. T. 1. Warszawa 1972, s. 60;
 • Katalog inwentarzy archiwalnych. T. 1. Oprac. M. Pestkowska, H. Stebelska.
 • Warszawa 1971, s. 129-130. T. 2. Oprac. R. Piechota. Warszawa 1977, s. 40;

3) publikacje dotyczące działalności archiwum:

 • Gruszczyńska M.: Powiatowe Archiwum Państwowe we Włocławku w latach 1950-1972. Ziemia Kujawska. T. 4:1974, s. 218-224;
 • Gruszczyńska M.: Udział Archiwum Państwowego we Włocławku w życiu naukowym i kulturalnym regionu w latach 1950-2005 [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t.20, Włoclawek 2005, s. 127-142;
 • Żmijewski H.: Powiatowe Archiwum Państwowe we Włocławku w latach 1950-1961. Ziemia Kujawska. T. 1:1963, s. 274-277;
 • Żmijewski H.: Powiatowe Archiwum Państwowe we Włocławku w latach 1962-1966. Ziemia Kujawska. T. 2:1968, s. 351-353;

4) szczegółowe informacje o zasobie:

 • Dziki T.: Akta niemieckich władz okupacyjnych w latach 1939-1945 w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku [w:] Władze i społeczeństwo niemieckie na Pomorzu Wschodnim i Kujawach w latach okupacji niemieckiej (1939-1945), Materiały XIV sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 13 XI 2004 r., pod red. K. Minczykowskiej i J. Szilinga, Toruń 2005;
 • Dziki T.: Materiały źródłowe do wojny 1920 roku w zasobie Archiwum Państwowego we Włocławku, Wojna polsko-bolszewicka z perspektywy osiemdziesięciu lat (1920-2000). Aspekty ogólne i regionalne. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 18 sierpnia 2000. Pod red. M. Krajewskiego. Włocławek 2001, s. 167-183;
 • Dziki T.,: Zródła do dziejów Żydów w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu i Oddziału we Włocławku [w:] Żródła archiwalne do dziejów Żydów w Polsce, pod red. B. Woszczyńskiego i V. Urbaniak, Warszawa 2001, s. 377-391;
 • Dziki T.: Gruszczyńska M.: Sierpień 1920 roku we Włocławku w świetle źródeł archiwalnych. Włocławek, 2000, ss. 39;
 • Gruszczyńska M.: Dzieje najstarszych dokumentów władz miejskich Włocławka, [w:] Zeszyty Naukowe WTN Sekcja Historii Kultury Materialnej i Zbiorów Historycznych, Nr 1, Włocławek 1998, s. 81-106;
 • Gruszczyńska M.: Materiały do dziejów uzdrowiska Ciechocinek w zasobie aktowym Archiwum Państwowego we Włocławku, [w:] Zap. Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria E: Włocławek 1985, s. 225-236;
 • Gruszczyńska M.: Materiały źródłowe do dziejów przemysłu w zasobie Archiwum Państwowego we Włocławku, [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria D, Włocławek 1981, s. 275-292;
 • Gruszczyńska M.: Materiały źródłowe do dziejów szkolnictwa w Archiwum Państwowym we Włocławku, [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Seria C, Włocławek 1980, s. 311-324;
 • Gruszczyńska M.: Odbicie powstania styczniowego w materiałach źródłowych Archiwum Państwowego we Włocławku, [w:] Z dziejów powstania styczniowego na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej, pod red. S. Kalembki, Warszawa 1989, s. 213-219;
 • Gruszczyńska M.: Organizacja władz miejskich Włocławka w latach 1793-1914 [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t.1, Włocławek 1999, s. 389-441;
 • Gruszczyńska M.: Organizacja władz miejskich Włocławka w latach 1914-1939, [w:] Włocławek. Dzieje miasta, pod red. J. Staszewskiego, t. 2, Włocławek 2001, s. 86-140;
 • Gruszczyńska M., Udział Archiwum Państwowego we Włocławku w życiu naukowym i kulturalnym regionu w latach 1950-2005, Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 20, Włocławek 2005, s. 127-141;
 • Gruszczyńska M.: Włocławek XIX-wieczny w zasobie Archiwum Państwowego we Włocławku, [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 9, Włocławek 1995, s.287-305;
 • Gruszczyńska M.: Źródła do dziejów powiatu włocławskiego w aktach Starostwa Powiatowego Włocławskiego (1918-1939), [w:] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. Seria B: Włocławek 1979, s. 209-220;
 • Gruszczyńska M., Poraziński J.: Opisy miast Kujaw wschodnich z 1860 roku (Gubernia warszawska), Nowe Miscellanea Historyczne t. 6, Seria Opisy Miast Królestwa Polskiego w XIX wieku, Zeszyt 1, Warszawa 2002, [akta przechowywane są w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie].
Scroll to Top