O Archiwach Państwowych

Archiwum Państwowe w Toruniu należy do ogólnopolskiej sieci Archiwów Państwowych obejmujących Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych (NDAP), trzy Archiwa Centralne (Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych i Narodowe Archiwum Cyfrowe) oraz 30 Archiwów Państwowych wraz z ich 39 oddziałami zamiejscowymi i 3 ekspozyturami. Razem sprawujemy opiekę nad tak zwaną dokumentacją kategorii A, czyli taka, która powinna być przechowywania wieczyście jako ważna dla historii naszego kraju. Jako instytucja podlegamy Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, którego działalność nadzoruje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Tym samym należymy do jednostek strefy budżetowej finansowanych z pieniędzy publicznych. Swoją działalność w zakresie ochrony i udostępniania państwowego zasobu archiwalnego prowadzimy na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z roku 1983 (Dz. U. z 2020 r. poz. 164.).

Czym się zajmujemy

Wszystkie materiały archiwalne zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:

 • gromadzimy
 • ewidencjujemy
 • przechowujemy
 • opracowujemy
 • zabezpieczamy
 • udostępniamy

Do zakresu działania archiwów państwowych należy w szczególności:

 • kształtowanie państwowego zasobu archiwalnego;
 • ewidencja, przechowywanie, opracowanie, zabezpieczenie i udostępnianie materiałów archiwalnych należących do ich zasobu archiwalnego;
 • kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego w archiwach zakładowych, w składnicach akt oraz jednostkach organizacyjnych z powierzonym zasobem archiwalnym;
 • wydawanie uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów i reprodukcji przechowywanych materiałów, a także zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
 • prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w dziedzinie archiwistyki i dziedzin pokrewnych;
 • popularyzacja wiedzy o materiałach archiwalnych i archiwach oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
 • wykonywanie zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Więcej wiadomości o sieci archiwalnej w Polsce zaczerpnąć możesz ze strony Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Scroll to Top