Biblioteka

Biblioteka Archiwum Państwowego w Toruniu jest biblioteką o charakterze naukowym i specjalistycznym służącą zarówno użytkownikom Archiwum, jak i archiwistom pracującym na co dzień w instytucji. Księgozbiór biblioteki podręcznej Archiwum Państwowego w Toruniu liczy 16162 jednostki inwentarzowe (stan na 31 grudnia 2018 r.). Zasób biblioteki został w toku opracowania podzielony według cech formalnych (formy wydawniczej, formatu wydania) na kilka serii. Udostępnianie książek odbywa się wyłącznie w pracowni naukowej Archiwum na podstawie złożonego zamówienia (rewersu bibliotecznego), który po wypełnieniu oddaje się dyżurnemu w pracowni naukowej.

Katalog Główny Bibliotek Archiwów Państwowych

Podstawową pomocą informacyjną i wyszukiwawczą biblioteki jest katalog komputerowy. Dostępny jest on na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod adresem: https://biblioteka.archiwa.gov.pl/

Ze względu na specyfikę instytucji, jaką jest Archiwum Państwowe w Toruniu, biblioteka posiada nietypowe zbiory. Gromadzone są w niej przede wszystkim publikacje z zakresu archiwistyki, archiwoznawstwa, edytorstwa (edycje źródeł archiwalnych), źródłoznawstwa, nauk pomocniczych historii oraz historii Torunia i regionu. Wyjątkowo cenny jest zbiór ponad 140 starodruków z XVI-XVIII w. Są to między innymi: Porządek na Seymie Walnym Elekcyey między Warszawą a Wolą z 1632 r., kroniki: Historiae Thoruniensis naufragae tabulae, oder Kern der Thornischen Chronicke z 1711 r. autorstwa Jakuba Henryka Zernecke, Kronika Marcina Bielskiego niegdyś w Krakowie drukowana, teraz znowu z doprowadzeniem aż do Augusta III przedrukowana z 1764 roku. Wśród tej serii występują także rzadkie starodruki ulotne, rozprawy filozoficzne, teologiczne i demonologiczne, a także drukowane uchwały władz miejskich i państwowych. Biblioteka posiada bogaty zbiór czasopism regionalistycznych, historycznych i archiwistycznych (Archeion, Archiwista, Archiwista Polski, Rocznik Historyczno-Archiwalny, Rocznik Toruński, Rocznik Grudziądzki, Zapiski Historyczne TNT, Roczniki TNT, Ziemia Kujawska, Jahresbericht des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn). Niewykorzystane szerzej w pracach badawczych są liczne dzienniki urzędowe (Amts Blatt), władz samorządowych, ustawy władz pruskich z XIX w. oraz rzadkie pozycje z XIX-wiecznej niemieckiej literatury historycznej.

Cenny i bogaty zbiór biblioteki Archiwum Państwowego w Toruniu stanowi doskonałą pomoc w pierwszym etapie prac badawczych nad archiwaliami. Serdecznie zapraszamy do korzystania z księgozbioru.

Regulamin korzystania z Biblioteki Archiwum Państwowego w Toruniu

Załącznik do Zarządzenia nr 6/2021 Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu

 1. Biblioteka Archiwum Państwowego w Toruniu jest biblioteką podręczną o charakterze naukowym.
 2. Regulamin korzystania z Biblioteki Archiwum Państwowego w Toruniu określa zasady i tryb udostępniania księgozbioru użytkownikom biblioteki.
 3. Biblioteka Archiwum Państwowego w Toruniu realizuje swoje cele poprzez:
  • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbiorów;
  • informowanie użytkownika Archiwum o zasobie biblioteki;
  • biblioteka jest warsztatem pracy dla archiwisty (uzupełnieniem zbiorów archiwalnych w Archiwum).
 4. Zbiory Biblioteki udostępniane są pracownikom Archiwum oraz użytkownikom zasobu. Miejscem udostępnienia księgozbioru użytkownikom są wyłącznie czytelnie w Oddziałach AP w Toruniu i Włocławku w godzinach 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.
 5. Osoba przystępująca do korzystania z księgozbioru powinna zapoznać się z regulaminem czytelni i regulaminem biblioteki.
 6. Materiały biblioteczne (książki i czasopisma) udostępnia się na podstawie złożonego zamówienia (rewersu bibliotecznego), który po wypełnieniu oddaje się dyżurnemu w czytelni.
 7. Dziennie można zamówić do 10 woluminów książek.
 8. Zamówienia dokonywane w danym dniu są realizowane do godziny 14:00.
 9. Jeżeli użytkownik podczas korzystania z materiałów bibliotecznych zauważy braki lub zniszczenia winien zgłosić ten fakt dyżurnemu pracownikowi.
 10. Po wykorzystaniu, materiały biblioteczne w stanie nieuszkodzonym należy zwrócić dyżurnemu pracownikowi.
 11. Materiały biblioteczne będące na koncie danego użytkownika w przypadku nie podjęcia pracy w okresie tygodnia od ostatniego korzystania zostaną oddane do magazynu bibliotecznego.
 12. Udostępnianie i kopiowanie zbiorów bibliotecznych może zostać ograniczone ze względu na ich stan fizyczny.
 13. Nie udostępnia się oryginałów materiałów bibliotecznych dostępnych na stronach internetowych lub zapisanych na innych nośnikach np. CD, mikrofilmy.
 14. Na zamówienie Użytkownika z księgozbioru Biblioteki można wykonać reprografie. Kopiowaniu nie podlegają:
  • starodruki;
  • książki i czasopisma, których kopiowanie nie jest możliwe ze względów technicznych (m.in. czasopisma o formacie ponad A3);
  • egzemplarze w złym stanie technicznym.
 15. Każdorazowo zgodę na kopiowanie zbiorów bibliotecznych wydaje kierownik Oddziału.
 16. Koszty reprografii i realizacja usług odbywają się zgodnie z cennikiem obowiązującym w Archiwum Państwowym w Toruniu.
Scroll to Top