Oddział II

Oddział II – materiałów archiwalnych od XIX do XXI wieku.

adres: ul. Idzikowskiego 6c; 87-100 Toruń
telefon:(0-48) (56) 654-84-41
kierownik:mgr Zbigniew Woźniak

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archiwum Państwowe w Toruniu z siedzibą w Toruniu przy placu Rapackiego 4;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Archiwum Państwowym w Toruniu możliwy jest pod numerem tel. 56 622 47 54 lub adresem email iod@torun.ap.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Archiwum Państwowym;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;