Udostępnianie

Archiwa Państwowe udostępniają swoje zasoby wszystkim chętnym niezależnie od posiadanego obywatelstwa. Dostęp do materiałów Archiwalnych może zostać ograniczony w przypadkach:

  • zły stan fizyczny materiałów archiwalnych
  • konieczność ochrony danych osobowych
  • na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych

Decyzję o nieudostępnieniu materiałów archiwalnych podejmuje Dyrektor Archiwum Państwowego. W razie podtrzymania decyzji o niemożliwości udostępniania archiwaliów przysługuje Ci prawo do odwołania się od tej decyzji do Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Udostępnianie bezpośrednie

Archiwum Państwowe w Toruniu umożliwia bezpośrednie zapoznanie się ze swoimi zbiorami w czytelniach zorganizowanych w każdym z naszych budynków. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne i możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Dyrektora Archiwum. Więcej informacji znajdziesz na stronie poświęconej czytelniom.

Udostępnianie pośrednie

Archiwum Państwowe w Toruniu udostępnia pośrednio zgromadzone materiały w ramach odpłatnych poszukiwań. Wyszukuje określone informacje i wykonuje reprodukcje wybranych materiałów archiwalnych. Poszukiwania takie nazywamy kwerendą archiwalną. Do realizacji usługi nie jest wymagana ręczna autoryzacja zlecenia w postaci odręcznego lub cyfrowego podpisu. Nie ma też konieczności wypełniania specjalnych formularzy czy pisania podań, wystarczy jedynie pisemna prośba w postaci papierowej lub cyfrowej.

Zastrzegamy jednakże sobie prawo do odmowy podjęcia poszukiwań dokumentów w przypadku, gdy zamawiający nie jest w stanie określić jakiej informacji lub dokumentu poszukuje i z jakiego okresu chronologicznego.

Cena usług dostępna jest na podstronie dotyczącej kwerend archiwalnych oraz na naszej stronie BIP BIP.

Ponowne wykorzystanie

Zasób archiwalny Archiwum Państwowego w Toruniu dostępny jest do ponownego wykorzystywania w rozumieniu ustawy z 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352). Wyjątki w tym zakresie dopuszczalne są ze względu na ustawowe ograniczenia dostępności materiałów archiwalnych, wynikające w szczególności z art. 6 powołanej ustawy albo z art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1984 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Więcej informacji o ponownym wykorzystaniu dostępnych jest na naszym BIP BIP.

Przydatne przepisy

Szczegółowo zasady udostępniania materiałów archiwalnych w archiwach państwowych zostały unormowane:

Scroll to Top