Regulamin Konkursu „Kwiatki z archiwalnej rabatki” z dnia 21 marca 2022 r.

 1. Organizatorem konkursu „Kwiatki z archiwalnej rabatki” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Archiwum Państwowe w Toruniu z siedzibą Plac Rapackiego 4, 87-100 Toruń, NIP 9561954351 (zwane dalej „Organizatorem”).
 2. Konkurs jest konkursem z dziedziny kultury.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione przez Organizatora.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 5. Pracownicy Organizatora sprawują nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu oraz rozpatrują reklamacje.
 6. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego zamieszczonego na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Toruniu https://torun.ap.gov.pl/.
 7. Konkurs rozpoczyna się w momencie publikacji ogłoszenia konkursowego na stronie https://torun.ap.gov.pl/.
 8. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wykonanie pracy, która mogłaby stanowić jedną z kart dziewiętnastowiecznego pamiętnika. Pracę można wykonać w dowolnej technice, w formacie do A4.
 9. Do pracy należy dołączyć metryczkę konkursową z danymi autora pracy oraz podpisane oświadczenie i klauzulę o ochronie danych osobowych.
 10. Każdy Uczestnik Konkursu może przygotować tylko jedną pracę konkursową.
 11. Prace można dostarczać osobiście do siedziby Archiwum albo wysłać na adres: Archiwum Państwowe w Toruniu, Plac Rapackiego 4, 87-100 Toruń.
 12. Termin przyjmowania prac mija 30 kwietnia 2022 r. W przypadku prac wysyłanych pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 13. Spośród Uczestników Organizator wyłoni trzech zwycięzców. Będą to Uczestnicy, których prace będą zgodne z tematem, a ponadto będą wyróżniały się oryginalnością, estetyką i techniką wykonania.
 14. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o wygranej i warunkach odbioru Nagrody w terminie do 10 maja 2022 r.
 15. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona na stronie internetowej https://torun.ap.gov.pl/ w terminie do 10 maja 2022 r.
 16. Nagrody zostaną odebrane przez zwycięzców osobiście w siedzibie Organizatora albo przekazane za pośrednictwem Poczty Polskiej S. A.
 17. Zwycięzca może stracić prawo do nagrody w następujących przypadkach:
  1. nie stawi się po odbiór nagrody w siedzibie Organizatora,
  1. adres do korespondencji podany w metryczce konkursowej będzie niepełny lub niekatulany.
 18. Szacowana wartość nagrody wynosi 90 złotych. Od wartości nagrody przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami).
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu.
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać do Organizatora w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres nie później niż 14 dni, licząc od dnia następującego po podaniu publicznej informacja o wygranej. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 21. Udział w konkursie oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu Konkursu.
Scroll to Top