big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462BUdostępnianie

Kwerendy na potrzeby prywatne

Archiwum na pisemne zlecenie przeprowadza odpłatne poszukiwania dokumentów dotyczących genealogii rodziny zleceniodawcy, niezbędnych mu dokumentów prawnych lub też określonego tematu naukowego.

Po uzyskaniu danych o rodzaju poszukiwanych dokumentów oraz zakresie rzeczowym i chronologicznym akt, w których mają zostać przeprowadzone poszukiwania Archiwum ustali szczegółowy kosztorys wstępny.

Wpłaty z tytułu wszelkich kwerend (poza kwerendami osobowo-płacowymi) oraz za wykonywanie usług reprograficznych mogą być wpłacone wyłącznie na konto:

65 1010 1078 0020 4622 3100 0000 NBP O/O Bydgoszcz

Dla kwerend zagranicznych płaconych w obcej walucie (płatności transgraniczne) należy posługiwać się międzynarodowym identyfikatorem rachunku bankowego IBAN (International Bank Account Number) oraz międzynarodowym identyfikatorem banku BIC (Bank Identyfication Code).

Istnieje możliwość wnoszenia należności w Euro lub w Dolarach USA przelewem na rachunek bankowy Archiwum - wg. średniego kursu Narodowego Banku Polskiego, obowiązujacego w dniu złożenia zamówienia.

Nasz numer rachunku bankowego w formacie IBAN wraz z kodem BIC ma następującą postać:

SWIFT CODE: NBPL PLPW
IBAN: PL 65 1010 1078 0020 4622 3100 0000

Wpłaty dotyczące umowy na przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej należy dokonać na konto bankowe:

Narodowy Bank Polski o/o Bydgoszcz 05 1010 1078 0020 4613 9800 0000

Wpłaty dotyczące sporządzania kopii lub odpisu z przechowywanej dokumentacji na podstawie tych umów należy dokonywać na konto:

Narodowy Bank Polski o/o Bydgoszcz 65 1010 1078 0020 4622 3100 0000

Cennik

Opłaty za przeprowadzenie kwerendy

opłata za godzinę pracy archiwisty 25 zł

Kserokopie monochromatyczne

Kserokopie monochromatyczne - format A4 2 zł
Kserokopie monochromatyczne - format A3 4 zł
Kserokopie monochromatyczne - zbiory biblioteczne 1 zł

fotografie

fotografia cyfrowa 10 zł
fotografowanie przy użyciu dodatkowego oświetlenia 50 zł

skany

skan materiału ikonograficznego w formacie 13*18 do 349 dpi 20 zł
skan materiału ikonograficznego w formacie 13*18 od 350 dpi 25 zł
skan materiału ikonograficznego 75 dpi 600*800 pikseli 10 zł
skan materiału ikonograficznego w formacie niestandardowym 25-50 zł
skan dokumentu tekstowego 2 zł

koszt nośników

zapis na nośniku 2 zł
wydruk materiału ikonograficznego (kolorowy) 8 zł
wydruk materiału ikonograficznego (monochromatyczny) 4 zł
wydruk materiału tekstowego 2 zł

W przypadku specyficznych utrudnień wynikających z charakteru zamówień ceny mogą być ustalane indywidualnie, w wysokości wyższej o 50 % od podanej powyżej. W szczególności do utrudnień takich zalicza się:

  1. reprodukowanie dokumentów wielkoformatowych,
  2. reprodukowanie wymagające wielokrotnych zmian ustawienia parametrów (np. niejednakowa skala obrazu, przyciemnienie/ rozjaśnienie, kontrast),
  3. prowadzenie kwerendy lub sporządzanie odpisów (wypisów) na podstawie trudno czytelnych dokumentów rękopiśmiennych bądź obcojęzycznych,
  4. operowanie dokumentami, których stan zachowania wymaga specjalnych środków ostrożności, zabezpieczeń lub zabiegów konserwatorskich.

Archiwum może zażądać wniesienia zaliczki na poczet należności w szczególności wówczas, jeżeli świadczenie usług pociąga za sobą zaangażowanie znacznych środków. Zaliczka jest pobierana – w wysokości nie mniejszej niż 25% przewidywanej końcowej należności – zwłaszcza, gdy należność ta przekracza 500 zł.

Na wniosek zamawiajacego istnieje możliwość wykonania usługi w trybie ekspresowym. Cena ulega wtedy podwyższeniu o 100%. Podwyżki nie stosuje się, jeżeli zamówienie nie przekracza 5 kserokopi formatu A4.

Dokładny cennik wraz z obszernymi wyjaśnieniami stanowi załącznik (pdf) do Zarządzenia Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu nr.: 3/11 z dnia 03.02.2011r."

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB