big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462BUdostępnianie

Kwerendy na potrzeby administracyjne

Archiwum, zgodnie z postanowieniami art. 217 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, na podstawie zachowanych akt wydaje odpisy dokumentów i zaświadczenia, jeżeli:

Przy wydawaniu odpisów i zaświadczeń obowiązują opłaty skarbowe, zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. (Dz.U. 2006 Nr 246, poz. 1804). Opłatę skarbową petent powinien wpłacić do kasy lub na konto organu podatkowego (prezydenta miasta, burmistrza, wójta). W przypadku Archiwum Państwowego w Toruniu jest to Urząd Miejski w Toruniu.

Wpłat dokonywać można w kasach znajdujących się w siedzibach Urzędu Miejskiego w Toruniu przy ul. Batorego lub ul. Grudziądzkiej lub na konto w banku Millennium nr rachunku: 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799.

Nie pobiera się opłat od podań i załączników do podań. Petent powinien wnieść opłatę skarbową w momencie dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Opłata skarbowa będzie zwracana (na wniosek zainteresowanego) w przypadku, kiedy - mimo jej zapłacenia - czynność urzędowa nie zostanie wykonana lub nie zostanie wydane zaświadczenie.

Zgodnie z cennikiem (str. 8 załącznika do ustawy) wydanie zaświadczenia kosztuje 26 zł, a uwierzytelnienie jednej strony 5 zł. Wniesienie opłaty skarbowej nie wyklucza pobrania przez Archiwum opłat za usługi archiwalne określone w zarządzeniu nr 3/11 z dnia 3 lutego 2011 r. Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu w sprawie zasad świadczenia usług archiwalnych.

Dokładny cennik wraz z obszernymi wyjaśnieniami stanowi załącznik (pdf) do Zarządzenia Dyrektora Archiwum Państwowego w Toruniu nr.: 3/11 z dnia 03.02.2011r."

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2018 | Webmaster | Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB