big.png, 434B | normal.png, 343B | print.png, 545B | wap.png, 462B | ftp.png, 462B

Konferencja genealogiczna zorganizowana w ramach projektu unijnego

"Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego"

Dnia 27 maja 2014 roku w Sali Kinowej Muzeum Okręgowego w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 1 miała miejsce konferencja genealogiczna poświęcona realizacji nowatorskiego projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. Wspólny projekt to inicjatywa Archiwów Państwowych w Toruniu oraz Bydgoszczy, którego realizacja znacząco ułatwi mieszkańcom regionu dostęp do dokumentów stanowiących podstawę do badań i poszukiwań swoich korzeni.

Celem konferencji było przedstawienie środowiskom genealogicznym i naukowym oraz miłośnikom historii idei powyższego projektu i nawiązanie współpracy w zakresie dalszego rozwoju tegoż przedsięwzięcia. Szczególnie ważnym zadaniem, jakie postawili przed sobą organizatorzy spotkania, było zachęcenie środowisk genealogicznych i naukowych do aktywnego udziału w procesie indeksowania zdigitalizowanych w ramach projektu akt metrykalnych.

W wydarzeniu jako goście specjalni uczestniczyli prof. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych, który uroczyście rozpoczął obrady oraz prof. Krzysztof Mikulski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i przewodniczący Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowym. Ponadto w spotkaniu wzięli udział pracownicy archiwów państwowych, przedstawiciele środowisk naukowych z Torunia i Bydgoszczy oraz liczni reprezentanci towarzystw genealogicznych, w tym Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego, Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski, Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Podczas konferencji zebrani wysłuchali wystąpienia Sławomira Pułkownika (AP Toruń) oraz Bolesława Rassalskiego (AP Bydgoszcz), którzy zapoznali gości z poszczególnymi etapami realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. Gość specjalny prof. Krzysztof Mikulski w trakcie swojego przemówienia uporządkował wiedzę uczestników konferencji na temat badań genealogicznych w praktyce badawczej historyków. Prelegentami podczas sympozjum byli także Stanisław Błażejewski z Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, dr Andrzej Marek Nowik z UKSW w Warszawie oraz Włodzimierz Sroczyński z Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. W trakcie dyskusji podniesiono kwestię szczegółów możliwej współpracy obydwu archiwów państwowych z towarzystwami genealogicznymi w zakresie rozwoju projektu, a zwłaszcza włączenia w ramy projektu i wzajemnego korzystania z wykonanych już przez genealogów indeksów do akt metrykalnych. Ważnym zagadnieniem poruszonym przez genealogów była techniczna strona organizacji procesu indeksowania akt (logowanie, przydział konkretnej partii akt do indeksowania, transliteracja imion i nazwisk) oraz kwestia swobodnego dostępu i praw do indeksów wykonanych przez poszczególne osoby. Ponadto część środowisk genealogicznych, w tym warszawskich, przedstawiła wstępną propozycję współpracy na zasadzie wolontariatu przy digitalizacji rejestrów handlowych znajdujących się w zasobach obu archiwów, a zwłaszcza w Oddziale we Włocławku. Wymieniono się także uwagami na temat zasad udostępniania archiwaliów w pracowniach naukowych archiwów państwowych oraz poprzez platformę cyfrową.

Konferencję uwieńczyło podpisanie dwóch listów intencyjnych o współpracy Archiwum Państwowego w Toruniu, lidera projektu i Archiwum Państwowego w Bydgoszczy, beneficjenta projektu z partnerami: Kujawsko-Pomorskim Towarzystwem Genealogicznym, reprezentowanym przez p. Ewę Szczodruch oraz Pomorskim Towarzystwem Genealogicznym, reprezentowanym przez p. Janusza Pawelczyka. Polskie Towarzystwo Genealogiczne w osobach Włodzimierza Sroczyńskiego i Andrzeja Marka Nowika zadeklarowało ustnie chęć podjęcia współpracy w jednakże w innej formule, niż zaproponowana przez archiwa w liście intencyjnym.

Ustalono, że szczegółowe zasady współpracy zostaną ustalone w osobnych porozumieniach obu archiwów z partnerami z poszczególnych towarzystw genealogicznych.

List intencyjny

Archiwum Państwowe w Toruniu © 2008 - 2019 | Webmaster | Informacje o ochronie danych osobowych i Cookies | valid-xhtml.png, 1,1kB valid-css.png, 1,1kB